eJustice

VENDIMET E FUNDIT NË PLATFORMË

Shih te gjitha

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit:P.nr. 839/12

Data e inicimit të procedurës:2012-08-13

Data e Vendimit:2017-11-29

Gjykatësi/ja:Shadije Gerguri

Baza ligjore:KPRK,KPPRK

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit:PKR.nr. 142/15

Data e inicimit të procedurës:2015-03-16

Data e Vendimit:2017-11-30

Gjykatësi/ja:Shadije Gerguri

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit:PKR.nr.563/15

Data e inicimit të procedurës:2015-10-01

Data e Vendimit:2017-12-12

Gjykatësi/ja:Shadije Gerguri

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në Podujevë

Departamenti i përgjithshëm,

Numri i rastit:P.nr.789/2012

Data e inicimit të procedurës:2012-07-04

Data e Vendimit:2016-09-20

Gjykatësi/ja:Gazmend Bahtiri

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Çështje Administrative,

Numri i rastit:A.nr.1546/2016

Data e inicimit të procedurës:2014-01-28

Data e Vendimit:2017-03-28

Gjykatësi/ja:Hajriz Hoti

Baza ligjore:LKA,LPA

Seancat dëgjimore

28 February 2021

 • Numri i rastit

 • Vepra / Objekti i kontekstit

 • Data/Ora

 • Gjykatësi

 • <%seanc.gjykata.name%>

 • <%seanc.city.name%>

 • <%seanc.numri_i_lendes%>

 • <%seanc.vepra%>

 • <% seanc.data_seances %> | <%seanc.ora | date : 'H:mm'%>

 • <%seanc.gjykatesi.name%>

  i

Sot nuk ka orar të gjykimeve

INFOGRAFIKET E FUNDIT

Shih te gjitha